พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

ชื่อวิทยานิพนธ์ : พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักศึกษา : อนันต์ สุริยาศรีสกุล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญา : มหาบัณฑิต
หลักสูตร : ศึกษาศาสตร์
สาขา : การบริหารการศึกษา
ปี : 2543
ISBN : -
สืบค้นข้อมูลต้นสังกัด : http://www.library.su.ac.th/
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรง เรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงและต่ำ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนสูงและต่ำกลุ่มละ 89 โรงเรียน รวม 178 โรงเรียน ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน รวม ทั้งสิ้น 534 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร งานวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการของกรมวิชาการในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ((-,X)) ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงอยู่ในระดับดี 2) พฤติ กรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนต่ำ อยู่ในระดับปานกลาง 3) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงและ ต่ำ มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการทั้งเก้าด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอน ไม่แตกต่างกัน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น