การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในอู่อารยธรรม จ.ราชบุรี


การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในอู่อารยธรรม จังหวัดร�� from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา e-mail : narin2100@yahoo.com
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ่านต่อ >>

ผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี


ปี: 2536 จังหวัด: กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 171
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

**************************************
อ่านต่อ >>

จิตรกรรมฝาผนังไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ กรณีศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก


ปี: 2547 จังหวัด: นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 245
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*****************************************
อ่านต่อ >>