สาเหตุการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดราชบุรี

ชื่อวิทยานิพนธ์ : สาเหตุการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักศึกษา : พีรพงษ์ คุสินธุ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญา : มหาบัณฑิต
หลักสูตร : ศิลปศาสตร์
สาขา : : รัฐศาสตร์
ปี : 2543
ISBN : -
สืบค้นข้อมูลต้นสังกัด : http://www.lib.ru.ac.th/
จำนวนเปิดอ่าน : 589 ครั้ง
บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงสาเหตุการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดราชบุรี ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2541-2542 ในกิจการที่ได้รับการผ่อนผันให้จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าได้ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ วิธีการวิจัยในเชิงเอกสาร โดยการศึกษาเอกสารของ ทางราชการ หนังสือ บทความ ผลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับสาเหตุการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และวิธีการ วิจัยในเชิงสำรวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าของกิจการ 11 แห่ง ใน 8 กิจการ ซึ่งประกอบด้วย กิจการ สวนผักผลไม้ ไร่อ้อย เลี้ยงหมู เหมืองแร่และเหมืองหิน โรงสีข้าว โรงงานทำอิฐ โรงงานทำโอ่งและ งานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจำนวน 10 คน ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุที่นายจ้างยังคงต้องจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไว้ 10 ประเด็น คือ (1.)ต้นทุนที่ต่ำกว่าในด้านค่าจ้าง (2.)การที่สามารถจัดหาแรงงานพม่าได้ง่าย (3.)ความขยันอดทนในการทำงานของแรงงานพม่า (4.)การขาดแคลนแรงงานไทย (5.)เหตุผลด้านมนุษยธรรม (6.)ความยากง่ายในการปกครองแรงงานพม่า (7.)ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าในด้านสวัสดิการ (8.)ความซื่อสัตย์ของแรงงานพม่า (9.)อุปนิสัยของแรงงานพม่า (10.)การบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับของภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่าประเด็นที่เป็นสาเหตุสำคัญในการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดราชบุรีมี 3 ประเด็น เรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้คือ 1. ต้นทุนในด้านค่าจ้างแรงงานพม่าถูกกว่าการจ้างแรงงานคนไทย 2. การที่สามารถจัดหาแรงงานพม่าได้ง่ายและเหตุผลด้านมนุษยธรรม 3. การขาดแคลนแรงงานไทยและความขยันอดทนของแรงงานพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น