ผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี


ปี: 2536 จังหวัด: กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 171
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

**************************************
อ่านต่อ >>

จิตรกรรมฝาผนังไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ กรณีศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก


ปี: 2547 จังหวัด: นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 245
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*****************************************
อ่านต่อ >>

การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายในฯ


ปี: 2548 จังหวัด: เพชรบุรี, ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 159
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อ่านต่อ >>

การสร้างและพัฒนาสื่อต้นแบบแม่ไม้มวยไทยเพื่อใช้สร้างทุนทางวัฒนธรรม


การสร้างและพัฒนาสื่อต้นแบบแม่ไม้มวยไทยเพื่อใช้สร้างทุนทางวัฒนธรรม from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: ชาญชัย ยมดิษฐ์, สุพันธ์ ชะใบรัมย์, เบญจมาศ มงคลนำ, วิลาวัณย์ ไชยอ่อน, อภิรัฐ ไพบูลย์
ปี: 2549 จังหวัด: ราชบุรี, เพชรบุรี, สระบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 356
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

********************************
อ่านต่อ >>

วัฒนธรรมพื้นบ้านริมสายธารดำเนินสะดวก


ปี: 2542 จังหวัด: ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 128
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

************************************
อ่านต่อ >>

โครงการสำรวจภาคสนาม เรื่อง โครงการศึกษาความภูมิใจในความเป็นไทย


ปี: 2548 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, อ่างทอง, ประจวบคีรีขันธ์, มหาสารคาม, สกลนคร, ฉะเชิงเทรา, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ชลบุรี, พังงา, พัทลุง, สุรินทร์, อุดรธานี, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ตาก
ภาค: ไม่กำหนด ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 65
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

********************************
อ่านต่อ >>

การทดลองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่เด็กวัยรุ่นในจังหวัดราชบุรี


ปี: 2524 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 142
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*******************************
อ่านต่อ >>

สถานภาพการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคกลาง บรรณนิทัศน์งานวิจัย


ปี: 2534 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, 
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 238
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***********************************
อ่านต่อ >>

สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี


ปี: 2538 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 247
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*****************************
อ่านต่อ >>

อันเนื่องมาจากลวดลายและสีสันบนผืนผ้าไทพื้นเมืองในภาคกลาง


ปี: 2536 จังหวัด: ราชบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 119
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

******************************
อ่านต่อ >>

สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปของชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


ปี: 2535 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 126
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***************************************
อ่านต่อ >>

จิตรกรรมไทยภาคกลางก่อนพุทธศตวรรษที่ 21


จิตรกรรมไทยภาคกลางก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ
ปี: 2526 จังหวัด: สุโขทัย, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 200
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***************************************
อ่านต่อ >>

ความหลากหลายทางชาติพันธ์ ภาคกลาง


ความหลากหลายทางชาติพันธ์ ภาคกลาง from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะและคณะ
ปี: 2549 จังหวัด: กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, นครสวรค์
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 241
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***************************************
อ่านต่อ >>

พลวัตและความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง


ปี: 2543 จังหวัด: สมุทรสงคราม, ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 99
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

***************************************
อ่านต่อ >>

โครงการภูมิไทยชุดไทย ภาคกลาง


โครงการภูมิไทยชุดไทย ภาคกลาง from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: พลับพลึง คงชนะ และคณะ
ปี: 2550 จังหวัด: ราชบุรี, กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, อยุธยา, อุทัยธานี, เพชรบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ปทุมธานี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 600
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

**********************************
อ่านต่อ >>

เครื่องมือปั่นด้ายและทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในภาคกลาง ของประเทศไทย


ปี: 2536 จังหวัด: สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท, ราชบุรี, เพชรบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 53
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*********************************
อ่านต่อ >>

เครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยชนบทภาคกลาง


ปี: 2526 จังหวัด: นครปฐม.สุพรรณบุรี, ราชบุรี, สมุทรสาคร, อยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, เพชรบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 369
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*************************************
อ่านต่อ >>

ความสืบเนื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยในภาคกลาง (สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์)ผู้วิจัย: ชูสิริ จามรมาน
ปี: 2526 จังหวัด: นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สุพรรณบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 67
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*********************************
อ่านต่อ >>

ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากผ้าจกราชบุรี


ปี: 2536 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 121
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*********************************
อ่านต่อ >>

ความเชื่อทางศาสนาของชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาวันปีใหม่กะเหรี่ยง ที่วัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี


ปี: 2538 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 184
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

****************************
อ่านต่อ >>

การศึกษาผ้าโบราณ สมัยอยุธยาตอนปลาย ถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น จากผ้าห่อคัมภีร์


การศึกษาผ้าโบราณ สมัยอยุธยาตอนปลาย ถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น จากผ้าห่อคัมภีร์ from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ปี: 2536 จังหวัด: ลำปาง, ราชบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร
ภาค: ไม่กำหนด ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 91
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

*********************************
อ่านต่อ >>

การเรียนรู้และการผลิตซ้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นของการศึกษาในระบบโรงเรียน


การเรียนรู้และการผลิตซ้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นของการศึกษาในระบบโรงเรียน from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์
ปี: 2545 จังหวัด: ราชบุรี
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 80
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

อ่านต่อ >>

สถาปัตยกรรมศาลาการเปรียญ


สถาปัตยกรรมศาลาการเปรียญ from Suchart Chantrawong

ผู้วิจัย: วัชรี วัชรสินธุ์
ปี: 2543 จังหวัด: กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, ปทุมธานี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, อยุธยา
ภาค: กลาง ประเทศ: ไทย จำนวนหน้า: 326

ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อ่านต่อ >>